Grunnkurs A

Velkommen til kurs i Bodø i september. Høsten er ofte den vakreste tiden her nord. Om våren uteblir vet vi at høsten kommer. Med sol og vakre farger.

date_range 04.09.2018 - 07.09.2018
location_on Bodø
Meld meg på

Det blir muligheter for strandhugg på Gjælentunet med servering. Du er nesten garantert å se havørn på denne turen. Når du er mett i magen går turen hjem til Bodø via Saltstraumen - verden sterkeste malstraum. 

Program

Kursdag 1

Faget Allmennmedisin. Identitet som allmennlege

 

10.00 Registrering. Kaffe/te
Deltager leverer inn bevis for nettkurs

10.30-11.00 Velkommen og presentasjonsrunde; navn, utdanningssted, nåværende arbeidssted. Målsetning for kurset.
Alle kursdeltagere skal presentere seg

11.00-11.30 Identitet som allmennlege – tilhørighet til faget
-Hvilke erfaringer har man med å være allmennlege; spesielle utfordringer?
-Hva særtegner allmennmedisin som fag og praksis?
-Summegrupper – påfølgende diskusjon i plenum
Intro til neste time

11.30-11.45 Pause. Kaffe/te

11.45-12.00 Informasjon om fag(lige) foreninger

12.00-13.00 Allmennmedisinske arbeidsmetoder
-tiden som diagnostikum, helhetlig tilnærming, samspillet psyke/soma, hvordan familie, nærmiljø og livsbetingelser virker inn på enkeltindividets helse.           
kasuistikk basert undervisning

13.00-14.00 LUNSJ

14.00-15.00 Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis
 - Utvikling, historikk, særtrekk, samfunnsperspektiv
Forelesning

15.00-15.15

15.15-16.00 Sykdomspanoramaet i allmennmedisin
- Allmennmedisinsk epidemiologi med utgangspunkt i audit fra egen praksis
Audit*) må være utført i forkant

16.00-16.15 Pause. Kaffe/te

16.15-16.45 Legekontoret som veiledningssted for studenter og turnusleger

Oppsummering av dagen

Kursdag 2

Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis

08.30-10.00 Smakebiter fra kjernekompetansen i spesialistutdanningen

10.00-10.15 Pause. Kaffe/te.

10.15-11.30 Lege-pasient forholdet.
Konsultasjonen som arbeidsverktøy.
- Konsultasjonsmodeller (pasientsentrert metode)
-
Å finne ut hva pasienten helst vil oppnå ved legebesøket – kan det være så vanskelig da?
- De 5 F
’ene (pasientperspektiv)
Summegrupper; hva kjennetegner god/dårlig kommunikasjon
Forelesning.

11.30-12.30 LUNSJ

12.30-13.00 Kulturforskjeller. Bruk av tolk
Summegrupper; erfaringer med å bruke tolk
Forelesning; kasuistikk

13.00-13.15 Pause. Kaffe/te.

13.15-14.00 Innledning til gruppearbeid. Demonstrasjon av et rollespill i plenum og vise hvordan gi tilbakemelding i gruppene.
(Mål; ufarliggjøre rollespill, demonstrere bruk av samtaleverktøy)
Interaktivt
Bevisstgjøring av samtaleferdigheter;
aktiv lytting, åpne/lukkede spm, signaler pas/lege

14.00-15.00 Forflytning til grupperom.
Oppstart gruppearbeid; rollespill*) med tilbakemelding (1-2 rollespill)
Gruppearbeid. Erfaren allmennlege som veileder.

15.00-15.15 Pause. Kaffe/te.

15.15-16.15 Gruppearbeid; rollespill med tilbakemelding
(3-4 rollespill)
Gruppearbeid. 

16.15-17.00 Oppsummering og diskusjon rundt konsultasjonens innhold og legens og pasientens rolle.
Litt om «vanskelige» pasienter
Gjennomgang i plenum. Refleksjon og diskusjon

Kursdag 3

Fastlegeordningens rammer. Praksisdrift. Legevaktsarbeid

08.30 -09.15 Oppstart i praksis
Innledende gruppearbeid basert på kursdeltagernes egne erfaringer/ utfordringer ved oppstart som fastlege. Momenter for diskusjon;
-inntreden i (gruppe)praksis, vikariater
- organisering/ oppgavedeling
- hverdagen på legekontoret
-  oppfylle forskriftskrav

Presentasjon av «Oppstartshåndbok i allmennpraksis» utarbeidet av ALIS-utvalget*
Gruppearbeid; dele gode og dårlige erfaringer ved oppstart i praksis
Kartlegg hvem som er vikarer, har egen hjemmel, fast ansatt etc. Dele erfaring med andre i samme situasjon?

09.15-09.30 Pause. Kaffe/te.

09.15 -09.45 Oppsummering av gruppearbeid
Evt spørsmål knyttet til nettkurset «Regelverket og fastlegekontoret»?
Oppsummering av gruppearbeidet i plenum.

09.45 –10.00 Pause. Kaffe/te.

Praksisdrift del 2: Daglig drift av legekontoret

10.00 -11.15 Daglig drift: Organisering av hverdagen, timebok, ø-hjelpstimer, telefontilgjengelighet, hjemmebesøk, interne møter. E-kommunikasjon med pasienter og samarbeidspartnere.
Legen som arbeidsgiver: Personaladministrasjon, ansettelse, lønn, oppsigelse og medarbeidersamtaler
Økonomi: Regnskap og regnskapsføring. Kostnadsfordeling.
Forelesning

11.15-12.15 LUNSJ

12.15-13.00 «Det gode legekontor» - eksempler;
- organisering av hverdagen
- jobbe med å bedre tilgjengelighet
- konfliktforebyggende arbeid,
- ledelse i legekontoret

Forelesning

13.00-13.30 Spesialistutdanningen i allmennmedisin/ ALIS
-          Orientering om spes utdanningen (krav)
-          Veiledningsgrupper
-          Karrieremuligheter i allmennpraksis; deltidsstillinger/ kombinasjoner
-          Smågruppevirksomhet; arena for læring, utvikling og kollegial støtte
Forelesning

13.30-13.45 Pause. Kaffe/te 

Legevakt

Basert på nettkurs om «Legevakt»

13.45-14.30Legevaktsarbeid;
Spørsmål fra nettkurset «Legevaktsarbeid»?
Arbeidsmetoder og handlingsstrategier på legevakt
Epidemiologi/sykdomspanoram

14.30-15.15
- Smakebiter med faglige utfordringer fra legevakt
- Strategi for å takle vanskelige situasjoner

Kasuistikker

Kursdag 4

Samlingsdel Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
Baserer seg på nettkurs der regelverket rundt refusjon og normaltariffen gjennomgås.

08.30-09.00 Presentasjon av Helfo og kort om deres arbeidsoppgaver
Spørsmål fra nettkurset?
Elektronisk legeoppgjør – vanlige problemstillinger/feil.
«Problembasert» undervisning - diskusjon

09.00-09.15 Pause. Kaffe/te

09.15-10.00 Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i praktisk bruk. Bidragsordningen § 5-22.
Kasuistikk-basert undervisning

10.00-10.15 Pause. Kaffe/te

10.15-11.15 Tolkning av Normaltariffen;
- vanlige problemstillinger/ feil
- hvor kan man hente svar på uklarheter med hensyn til tolkning
Diskusjon;
praktisk bruk

11.15-11.30 Pause. Kaffe/te

11.30-12.15 Frikort ved egenandelstak 2 (fysio, rehab.opphold, terapi ridning/basseng).
Diskusjon;
praktisk bruk

12.15-13.00 Oppsummering og avslutning

13.00 LUNSJ

 

Forberedelse til kurset:

*) Kursdeltagerne skal i forkant av kurset gjøre en audit der de registrerer hvilke diagnoser som er dominerende i egen praksis. Dette er lagt inn som en hjemmeoppgave i grunnkurs A. Knyttes opp til forelesningen om sykdomspanorama. Audit teller med 45 min i kursprogrammet (skjema for audit – se vedlegg).

 

 

Praktisk informasjon

Kursavgift på 6300,- faktureres en måned før kursstart. Adm. gebyr på 150,-.

Påmeldingsfrist 20. august 2018.

Avmeldingfrist er 6. august 2018. Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom. Ved avmelding før 6. august tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-.

Det er forhåndsbestilt en del rom på Radisson Blu i Bodø. Her er bookinglenka. Da er du sikret avtalepris på kr. 1205 for rom/frokost. Dagpakker 630.